top of page

 Opgesteld op 01 maart 2023

1.    Definities

 1. Onderneming: Work to Grow, Coachbedrijf, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de KvK onder nr. 89329015

 2. Ondernemer: Melanie van der Veen, coach

 3. Cliënt: de persoon (zijnde een werknemer of een particulier) op wie de door

  de ondernemer uit te voeren begeleidings-, advies- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.

 4. Verleende dienst: coaching van individuen of groepen. Verzorgen van trainingen of workshops. 

 5. Opdrachtgever: een rechtspersoon die aanspraak doet op de dienstverlening van de ondernemer.

2.    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de onderneming.

 2. De gehanteerde algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld op de, door de onderneming gebruikte, website (www.worktogrow.nl) en zijn hier te downloaden.

 3. Door deelname verklaart de cliënt zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De ondernemer kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op het platform benoemd in lid 2. 

 4. Grote inhoudelijke wijzigingen zal de ondernemer zoveel mogelijk vooraf met de cliënt bespreken.

 5. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 6. Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de
  hand.

3.    Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

1.     Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.     De opdracht vangt aan door een intake of kennismakingsgesprek met de cliënt. Een overeenkomst komt tot stand doordat cliënt zich schriftelijk of mondeling akkoord verklaart met het te factureren bedrag. 

3.     Als cliënt aan ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekken, mag ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

4.    Uitvoering van de overeenkomst 

1.     Uitvoering van de dienst vindt plaats nadat cliënt aan betaling heeft voldaan. 

2.     Uitvoering geschiedt digitaal of fysiek tussen ondernemer en cliënt.

5.    Wijziging van de overeenkomst

1.   Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen om welke reden dan ook, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2.   Ondernemer is hierbij gerechtigd om eventueel meerwerk in rekening te brengen

3.   Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door cliënt /opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid.

4.   Als tijdens de loop van de opdracht blijkt dat het voor behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving diensovereenkomstig aanpassen.

Algemene voorwaarden

6.    Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:


1. aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
2. door ontbinding van ondernemer’
3. met wederzijds goedvinden;
4. door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt.

7.    Prijzen

 1.  Alle prijzen die Work to Grow hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die onderneming hanteert voor zijn diensten, die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ondernemer te allen tijde wijzigen. 

 3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de onderneming, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 4. Indien partijen voor een dienstverlening door ondernemer totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal de ondernemer prijsaanpassingen meedelen aan de cliënt.

 6. De cliënt heeft het recht om de overeenkomst met de ondernemer voor aanvang van de gegeven dienst op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

8.    Betalingen en betalingstermijn

 1. Betaalt de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn vóór het plaatsvinden van de sessie, dan is ondernemer gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is.

 2. Wanneer de cliënt niet tijdig betaalt, mag de ondernemer zijn verplichtingen opschorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 3. Weigert de cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de ondernemer te betalen. 

 4. Annulering van deelname aan de geplande dienstverlening kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@worktogrow.nl  of per whatsapp naar +31625183774.

 5. Tot dertig dagen voor de geplande dienstverlening kan de cliënt zijn inschrijving annuleren, in welk geval het afgesproken geldbedrag wordt terugbetaald onder inhouding van € 15,- administratiegeld. 

 6. Binnen vijftien dagen voor de geplande dienstverlening kan de cliënt zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de afgesproken prijs in rekening wordt gebracht.

 7. Indien de cliënt zijn afspraak binnen zeven dagen voor de geplande dienstverlening annuleert, wordt de afgesproken prijs niet terugbetaald of kan het bedrag 100% in rekening worden gebracht bij de cliënt.

9.    Persoonsgegevens

 

​De ondernemer verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van zijn bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. De ondernemer gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

10.    Adviezen

​Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de
verstrekte opdracht.

11.    Geheimhouding 

1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van
elkaars belangen.

2.   De cliënt houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van de ondernemer ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende de ondernemer waarvan de cliënt weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan de ondernemer schade kan berokkenen.

3.   De ondernemer behandelt informatie van en over cliënt vertrouwelijk. Alleen en voor zover cliënt toestemming geeft,
rapporteert ondernemer hierover aan opdrachtgever. Hiervan kan, in overeenstemming met de Gedragscode, slechts
bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken.
Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

12.    Intellectuele eigendom

 1. De ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen,programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever/ cliënt.

 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die ondernemer voor opdrachtgever uitvoert.

 3. Opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtgever/ cliënt verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

13.    Recht op ontbinding

 1. De cliënt heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ondernemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door ondernemer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ondernemer in verzuim is. 

 3. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst met de cliënt te ontbinden, indien de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien ondernemer kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 4. Een en ander laat onverlet de overige aan ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

 5. De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever/ cliënt.

 6. Indien opdrachtgever/ cliënt ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

 7. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt ondernemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

14.    Klachten

 1. De ondernemer heeft als uitgangspunt het sociaal en correct omgaan met haar cliënten. Toch kan het gebeuren dat de cliënt ontevreden is over de manier waarop hij door de ondernemer is behandeld. Een klacht betekent dat er iets is misgegaan met de dienstverlening. Het is dus niet alleen voor de opdrachtgever en/of cliënt, maar ook voor de ondernemer van belang om deze klacht in behandeling te nemen.

 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de cliënt redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de cliënt de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na het handelen of nalaten dat zorgt voor constatering van de tekortkomingen, schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 3. De cliënt geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat de onderneming in staat is hierop adequaat te reageren. 

 4. De cliënt dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de onderneming gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

15.   Hoofdelijke aansprakelijkheid cliënt

Als de onderneming een overeenkomst aangaat met meerdere cliënten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan de onderneming verschuldigd zijn. 

16.   Aansprakelijkheid ondernemer

 1. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de cliënt lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Indien ondernemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

17.   Informatieverstrekking door de cliënt

 1. De cliënt stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan de onderneming.

 2. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Stelt de cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door de onderneming redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de cliënt.

18.   Overmacht

 1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van de ondernemer  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt niet aan de onderneming kan worden toegerekend in een van de wil van de onderneming onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van de onderneming kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor de ondernemer 1 of meer verplichtingen naar de cliënt niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat de ondernemer er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. De onderneming is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

19.    Toepasselijk recht 

Op iedere overeenkomst tussen ondernemer en client/opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Decoratieve gedroogde planten
bottom of page